Sdružení SPOTŘEBITEL.NET  tel: + 420 604 416 911, e-mail:  spotrebitel@spotrebitel.net, číslo účtu:  5314555001/5500  Raiffeisenbank IČ: 22875751   nejsme plátci DPH

  Stanovy

  STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

  Čl.1
  Název, sídlo a působnost

  1. Spotřebitel net ( dále jen Sdružení ) je dobrovolným nezávislým sdružením subjektů, činných v oblasti ochrany spotřebitele.
  2. Sdružení může užívat zkratku Sdružení obrany spotřebitelů.
  3. Sdružení je samostatnou právnickou osobou s působností na celém území ČR.

  Čl. 2
  Cíle a způsob jejich naplňování

  Posláním sdružení je ochrana práv spotřebitelů. Cíle sdružení budou naplňovány zejména shromažďováním a šířením informací souvisejících s obranou spotřebitele, vzděláváním spotřebitelů, poradenskou činností a odbornou publikační činností.

  Čl. 3
  Členové Sdružení

  Členství ve sdružení je dobrovolné, členem se mohou stát fyzické i právnické osoby. Zakládajícími členy jsou členové přípravného výboru. Řádnými členy sdružení mohou být fyzické osoby s bydlištěm v České republice, aktivně konající ve prospěch sdružení. Přidruženým členy mohou být ostatní fyzické i právnické osoby. Zakládající členové mají stejná práva jako členové řádní.

  Čl. 4
  Vznik a zánik členství

  Členství vzniká souhlasem výkonného orgánu s členskou přihláškou, zaslanou tomuto orgánu spolu s prohlášením o přistoupení ke stanovám sdružení a dalším závazným dokumentům sdružení.
  Na výzvu výkonného orgánu je člen povinen ve stanovené lhůtě odstranit pochybnosti a doložit skutečnosti opravňující k jeho členství v sdružení, vč. dalších požadovaných dokladů.
  Členství zaniká vystoupením, vyloučením, úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, či zánikem sdružení. Ukončení členství z vůle člena je vystoupením. Oznámení o vystoupení je třeba doručit výkonnému orgánu.
  Výkonný orgán sdružení je oprávněn rozhodnout o vyloučení člena pro porušení zákonů, stanov, či oprávněných zájmů sdružení, neplnění členských povinností, či pro jednání způsobilé poškodit dobré jméno sdružení nebo jeho členů. Lhůty a podmínky řízení stanoví vnitřní předpisy sdružení, přičemž do jejich vydání rozhoduje o těchto otázkách výkonný orgán.

  Čl. 5
  Práva a povinnosti členů

  1) Členové Sdružení mají v souladu s vnitřními předpisy právo :
  a) navrhovat kandidáty na volené funkce, volit orgány sdružení a být do nich voleni,
  b) být informováni o všech záležitostech týkajících se sdružení,
  c) vyjadřovat se k otázkám členství, činnosti a rozpočtu sdružení,
  d) přicházet s návrhy a náměty pro činnost sdružení, podílet se na činnosti odborných sekcí a pracovních komisí,
  e) využívat databanku a tiskoviny sdružení, účastnit se akcí sdružení a čerpat ostatní členské výhody.
  2) Členové Sdružení jsou povinni :
  a) dodržovat stanovy sdružení, jeho vnitřní předpisy, jakož i všechna další, členským shromážděním závazně schválená pravidla sdružení,
  b) plnit úkoly plynoucí z přijatých usnesení členského shromáždění sdružení a výkonných orgánů sdružení,
  c) platit členské příspěvky,
  d) poskytovat sdružení potřebné údaje pro evidenci členů a další účely v rozsahu stanovené členským shromážděním nebo výkonným orgánem. Všechny údaje zdělené sdružení je nutno považovat za důvěrné,
  e) oznámit změnu evidovaných údajů bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 15 dnů od jejich vzniku a na výzvu výkonného orgánu tyto skutečnosti požadovaným způsobem doložit.

  Čl. 6
  Orgány sdružení

  1) Členské shromáždění
  2) Výkonný orgán
  3) Revizor
  1) Členské shromáždění je nejvyšším orgánem sdružení. Každý s řádných členů disponuje při hlasování jedním hlasem, přidružení členové mají hlas poradní . Členské shromáždění rozhoduje o zásadních otázkách činnosti sdružení, zejména v souladu s vnitřním předpisem volí a odvolává členy výkonného orgánu, stanoví dlouhodobé cíle sdružení, zaujímá stanoviska a přijímá závěry k důležitým otázkám sdružení, schvaluje nebo mění stanovy sdružení .
  Pravidla svolávání členského shromáždění, jeho usnášeníschopnost, hlasování a ostatní procesní otázky členského shromáždění stanoví vnitřní předpis.
  2) Výkonný orgán je předseda sdružení, plnící funkci statutárního
  orgánu a jednající jménem sdružení navenek. První předseda je jmenován zakládajícimi členy sdružení na prvním členském shromáždění pořádaném po vzniku sdružení .
  Předseda zejména:
  a) řídí činnost sdružení a zajišťuje plnění cílů sdružení vyplývajících z těchto stanov, usnesení členských shromáždění a vnitřních předpisů sdružení,
  b) rozhoduje o všech provozních otázkách v období mezi zasedáními členských shromáždění,
  c) svolává a řídí průběh jednání členského shromáždení,
  d) zajišťuje financování sdružení, hospodaření sdružení a odpovídá za předložení zprávy o činnosti a rozpočtu sdružení,
  e) odpovídá za souladnost vynaložených výdajů s rozpočtem, za řádné vedení účetnictví, evidenci a správy majetku,
  f) jmenuje revizora sdružení,
  g) vydává vnitřní předpisy sdružení, schválené všemi zakládajícími členy,
  h) za svoji činnost odpovídá členskému shromáždění.
  3) Revizor
  a) je jmenován předsedou sdružení a jemu odpovídá za svou činnost.
  b) kontroluje způsob hospodaření a plnění usnesení členských shromáždění.
  c) předkládá zprávy o výsledku revize předsedovi sdružení.

  Čl. 7
  Hospodaření Sdružení

  1) Sdružení hospodaří podle vyrovnaného rozpočtu a pravidel, stanovených vnitřním předpisem sdružení.
  2) Finanční zdroje sdružení tvoří zejména:
  a) příspěvky členů,
  b) úhrady služeb poskytovaných členům,
  c) dary a dobrovolné příspěvky členů nad rámec bodu a).
  3) Sdružení ručí za své závazky celým svým majetkem.

  Čl.8
  Závěrečné ustanovení

  Sdružení zanikne rozhodnutím o dobrovolném rozpuštění či sloučení s jiným sdružením.
  K platnosti rozhodnutí o rozpuštění či sloučení je třeba souhlasu všech členů sdružení . Souhlas s rozpuštěním či sloučením může být nahrazen souhlasem všech zakládajících členů. Bližší postup stanoví vnitřní předpis.
  Stanovy sdružení nabývají účinnosti dnem registrace a jsou závazné pro všechny členy sdružení.